Dernek Ne Demektir?

Dernek Ne Demektir?

 

Kazanç paylaşma dışında kanunlar ile yasaklanmamış belirli ve ortak bir amacı gerçekleştirmek üzere en az 7 gerçek kişi ve tüzel kişinin oluşturmuş olduğu kişi topluluğudur.Derneğin tanımından da anlaşılaşılacağı gibi dört büyük özelliği vardır.Birinci özelliği, kar amacı gütmemesi ve kar paylaşımımının olmaması, ikinci özelliği ortak bir amacı gerçekleştirmek, üçüncü özelliği bilgi ve çalışmaları biraraya getirerek birleştirmek, dördüncü özelliği ise en az yedi gerçek ve tüzel kişiden oluşmasıdır.Dernekler tüzüklerinde belirtilen amacı gerçekleştirmek üzere yabancı vakıflarla,  derneklerle çalışmalarda bulunabilirler.Dernekler tüzüklerinde olmak şartı ile izin alarak lokal kurabilirler.Sandık kurabilirler, tıp merkezi, yurt ve pansiyon açabilirler.

Kimler Dernek Kuramaz?

Kimler Dernek Kuramaz?

 

Fiil ehliyetine sahip,ayırt etme gücü ve kısıtlı olmayan her gerçek kişi ve tüzel kişiler izin almaksızın dernek kurma hakkına sahiptir.Ancak Türk Silahlı Kuvvetleri ve Emniyet Mensupları dernek kurucusu olamazlar.Kamu kurum ve kuruluşlarında görevli memur statüsündeki görevliler için özel kanunlarla düzenlenmiş kısıtlamalar vardır. Onbeş yaşının bitiren ve ayırt etme gücüne sahip küçüklerde yasal temcilerinin izni ile çocuk derneklerinin kurucusu olabilirler. Çocuk derneklerine onsekiz yaşından büyükler ve tüzel kişiler kurucu olamazlar.

Türkiye de yaşayan yabancı şahıslarda dernek kurucusu olabilirler.Ayrıca yabancı derneklerde Dışişleri Bakanlığının görüşü ve İçişleri Bakanlığının izni ile dernek kurucusu olabilirler.Burada dikkat edilmesi gereken Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları ve kolluk kuvvetleri yani Emniyet, Jandarma bunların dernek kurucusu olması yasaklanmıştır.

İşyeri açma ve çalışma ruhsatı için hangi belgeler istenir?

kafe, bar, pavyon, lokanta gibi içkili yerler umuma açık istırahat ve eğlence yerleri olarak kanunumuzda geçmektedir.Bu gibi yerler işyeri ruhsatı almak için öncelikle faaliyet konusunu, içkili yer olduğuna dair bildirimde bulunması lazım gelmektedir.Ruhsat için alakalı belediyeden başvuru formu alındıktan sonra gerekli evraklar doldurulur.İlçe Emniyet Müdürlüğünden uygunluk yazısı alınır.Adli sicil belgesi yani sabıka kaydı temin edilir.İşyeri ile ilgili İtfaiye Daire Başkanlığından itfaiye raporu alınması gerekmektedir.Ticaret Odasına kayıt belgesi, yönetim planında aksine hüküm yoksa tapuda mesken olarak gözüken bağımsız bölüm ile ilgili kat maliklerinin oybirliği ile karar aldığına dair noterden tasdikli belgelerin bulunması temel hususlardır.Diğer belgelerin de neler olduğu ilgili belediyelerin internet sitelirinde mevcuttur.

İşyeri ruhsatı almanın şartları nelerdir?

İşyeri ruhsatı alabilmek için ilgili şahsın, bağlı bulunduğu ilçeye ait belediyeye başvurması gerekmektedir. Belediye sınırları dışında ise İl Özel İdareleri tarafından işyeri ruhsatı alakalı kişiye verilir.Bir işyeri açmak için o binanın öncelikle kat maliklerinin oybirliği ile muvafakat vermesi gerekmektedir.Bu tür işyerlerinde, işyeri ile ilgili en önemli husus yapı kullanma izin belgesi yani halk arasında iskan kullanma belgesi olan belgenin olması en önemli husustur.İskan belgesi olmayan yapılara bağımsız bölümlere bir çok belediye kesinlikle ruhsat vermemektedir.O yüzden işyeri açacakların öncelikle gireceği binanın yapı kullanma izin belgesinin olup olmadığının araştırması temel husustur.

Belediyenin istemiş olduğu belgeler haricinde lokanta, kafe, içkili pavyonların özel bazı kriterlerin olması gerekir.Bunlar sırası ile kapalı alanın en az 60 m2 olması lazım gelmektedir.Bay ve bayan olmak üzere 2 adet luvalet bulunması gerekmektedir.Mutfak bölümünün en az 3 bölümden ibaret olması, personele ait dinlenme ve soyunma odasının bulunması lazım gelmektedir.

Ruhsat almak isteyenlerin bizzat ilgili belediyelere müracaat etmek ile birlikte varsa belediyeye ait internet sitelerindenbaşvuru formlarını alabilirler.İşyeri açılmasında önemli diğer bir kriterde içkili lokanta, kafe ve pavyonların dini tesislere ve okullara 100 metre uzaklıkta olması, kamu kurum ve kuruluşlarınada 30 metre uzaklıkta bulunması şartı diğer önemli bir kriterdir.

Restoran veya kafe açmak için işyeri ruhsatı nasıl alınır?

Ruhsat müracaatında bulunmak isteyen işyeri sahibi, gerekli evrakları hazırlayarak kayıt memuruna teslim eder.Umuma açık işyerlerinde ruhsat müracaatı alındıktan sonra imar bakımından, itfaiye bakımından ve emniyet bakımından olumlu yazılar istenir.Bu yazıların gelmesi akebinde ruhsat müdürlüğü bünyesinde bulunan ruhsat komisyonu ilgili işyerine 30 günlük bir süre zarfında denetler, denetlemede bazı eksiklikler varsa işyeri sahibine bu konuda kısa bir süre mehil verir bu mehil sonrası tekrar gelmesi akabinde eksiklikler giderilmiş ise ruhsat verilir ve işyeri çalışmaya başlar, aksi takdirde kendilerine ruhsat verilmez ret talebi ile bu iş sonuçlanır.

İşyeri sahipleri, ruhsat almak için belediyeye her ne kadar başvursalarda, istenilen belgeleri eksiksiz olarak yerine getirselerde, özellikle içkili mekan açaçak kişilerin dikkat etmesi gereken diğer önemli bir konuda işyeri adresinin içkili yer bölgesi olarak tespit edilen bölge sınırları içerisinde kalmasıdır.İçkili yer bölgesi olarak tespit edilen yerler, belediye meclislerince, belediye sahası dışındaki yerler için ise valilik veya kaymakamlık görüşü alınarak tespit edilen yerlerdir.Bu yerlerin içerisinde olan işyerleri ancak içkili çalışma izin belgesi alabilirler.Kaldı ki en önemli kriter, okul ve dini yapılara 100 metre uzaklıkta olması diğer kamu kurum ve kuruluşlarada 30 metre uzaklıkta olması diğer önemli kriter ve vasfıdır.

İşyeri açma ve çalıştırma izni hangi durumlarda iptal edilir?

İşyeri açma ve çalıştırma izni, ilgili belediyelerin ruhsat komisyon müdürlüğünden verildiği için yine aynı komisyon ve müdürlük tarafından mevzuata aykırı durumların tespiti halinde kademeli olarak kapatma, para cezası ve sürekli kapatma şeklinde ceza verilerek bu işlemler gerçekleştirilir.

Belediyenin ruhsat müdürünün oluşturmuş olduğu sağlık, çevre ve hukuk birimlerinden oluşan komisyonlar mevcuttur.Bu komisyonlar ara ara ilgili işyerine kendi branşları çerçevesinde denetlerler, mevzuata aykırılık görmeleri halinde sırası ile öncelikle ikaz yazısı yamak sureti ile kurumu uyarırlar.ikinci sefer yine mevzuatlara aykırılık görülmesi halinde belediyenin encümeninden bir para cezası çıkarmak sureti ile işyerini cezalandırırlar.Üçüncü sefer bir mevzuata aykırılık görülmesi halinde üç ayı geçmemek üzere işyerinin geçici olarak kapatılmasına karar verilir.Belli bir süre sonra yine mevzuata aykırılık görülmesi halinde sözkonusu işyeri süresiz olarak kapatılır.

İşyeri açma ruhsatı hangi durumlarda yeniden düzenlenir?

Ruhsatta belirtilen faaliyet konusu ve adresinin değişmemesi kaydıyla devredilmesi halinde, devralan kişinin başvurusu üzerine, dosya içindeki bilgi ve belgeler esas alınmak sureti ile yeni işletmecinin adına tekrar ruhsat düzenlenir.İşyerine yeni bir ortak alınması veya ortaklardan birinin işyerinden ayrılması halinde yeniden ruhsat düzenlenmez.

İşyeri ile ilgili mahalle, sokak, cadde, kapı numarası değişmesi halinde ruhsat değiştirilmesi mevzubahis olmaksızın ruhsatta yalnızca güncellemeler yapılır.Ruhsat sahibinin vefatı halinde, ruhsatın iptali diye bir konu mevzubahis değildir.Ruhsat hak ve yetkileri ölenin yasal mirasçılarına geçer.Ancak bu mirasçıların durumu 6 ay içerisinde ilgili belediye ruhsat işleri komisyonuna bildirmeleri lazım gelmektedir.Bildirilmemesi halinde, bu hususun tespiti ile birlikte ruhsat işleri müdürlüğü tarafından kendilerine 15 gün süre verilir, bilgilerini güncelleme ve belgelerine tamamlamamaları halinde de ilgili ruhsat iptal edilir.

Hangi işletmeler açık içki ruhsatı alabilir?

Umuma açık ıstırahat ve eğlence yerleri açık içki ruhsatı alabilir. Umuma açık ıstırahat ve eğlence yerlerinden kasıt gazino, bar, pavyon, meyhane, lokanta, birahene, taverna gibi işyerleridir.Açık içki ruhsatının ne olduğunu anlayabilmekiçin açık içkinin ne olduğunu anlatmamız gerekir.Açık içki, ambalajından çıkarılarak müşterilere kadehde sunulan içkidir.

Açık içki ruhsatı alabilmek için bu yerler kolluk kuvvetinin yani polis ve jandarmanın görüşü alınması sonrasında belediye sınırları dışında ise belediyenin ruhsat işleri müdürlüğü tarafından denetlenir ve şartlara uygunluğu halinde ilgili ruhsat kendisine verilir.Belediye sahası dışında yani mücavir alan dışında olan yerler ise il özel idareleri taraf ından verilen yetki ve denetim sonucu ruhsat kendilerine veriler.Açılacak içkili yerleri, içkili yer bölgesi denelen yerlerde olması en önemli kuraldır.Yine bu bölgeler belediye sınırları içinde ise belediye meclisi tarafından, belediye sınırları dışında ise valilik ve kaymakamlığın görüşü alınmak sureti ile il genel meclisi tarafından belirlenir ve buralarda bu işyerleri faaliyet gösterir.

Sağlık sektöründe başarılı bir iş görüşmesi için ipuçları nelerdir?

Sağlık sektöründeki iş fırsatlarından söz etmek istersek öncelikle çok geniş iş olanaklarından söz etmek isterim. Ancak iş görüşmesine giderken dikkat edilmesi gerekenler bence çok önemli. Çünkü fırsatı değerlendirmek adayların elinde. Bu nedenle adayın öncelikli olarak kurumu tanıması olacak. Kurumu tanıyarak yola çıkması adayı bir adım önde kılacaktır. Daha sonra görüşmeye zamanında gitmesi görüşmeye giderken hem kendisini tanıtmak hem de kurumu tanımak için gösterdiği özenden söz etmesi doğal olarak yine ikinci bir ön adımı ortaya çıkaracaktır.

Bütün adaylara önerimiz nerede iş görüşmesine giderlerse gitsinler ister sağlık sektörü isterse diğer sektörlerde burda öncelikle bir ön çalışma yapmış olmaları görüşmeye giderken mutlaka giyimlerine özen göstermiş olmaları ve gittikleri kişiyle doğrudan göz teması kurarak ellerini sıkarak başlamaları ve kendilerini oldukça açık , net ve dürüstçe ifade etmeleri son derece önemli.

Sigara ve kilo almak

sigara ve kilo

Sigara ve kilo almak

Sigaranın artık çağımızın en büyük hastalık problemlerin başında , ölüm nedenlerin başında olduğu bir gerçek. Şimdi burda sigarayı savunan biriymişim gibi bir durum ortaya çıkmasın. Kesinlikle karşıyız lütfen sigara içmeyin. Fakat kilo konusuna geldiğimiz zaman sigaranın malesef metabolizmayı hızlandırma, damak tadını körelttiği için iştahı azaltma gibi zayıflamaya destek olduğu biliniyor. Dolayısıyla insanlar sigarayı bıraktıkları zaman damak tadının yerine geldiği yemekten daha zevk aldığı birde el oyalama alışkanlığı olduğu için sigaranın o da elinizden gittiği zaman malesef çekirdek abur cuburlar gibi tatlılara ve hamur işlerine karşı yatkınlığımız arttığı için sigara bıraktıktan sonra malesef kilo alınabiliyor. Fakat tabiki sigarayı bırakmanın sizin sağlığınıza katacağı faydalar çok daha fazla olacağı için lütfen sigarayla savaşalım. Bırakalım. Ama bu dönemde bilin ki metabolizma sigaranın yarattığı bağırsak aktivitesine yardımcı bir etki olduğu için hızlanmıştır. Dolayısıyla sigarayı bıraktığınızda metabolizmanız biraz doğal olarak biraz yavaşlayacaktır. Bu da sizin kilo alma etmeninizdir.

Ortalama olarak çalışmalar sigarayı bırakan bireylerin 5 ile 7 kilo adığını gösterir. Burda 10 kiloya çıkanlarda olur. Ama burda önemli olan sizin ben nasıl olsa sigarayı bırakıyorum kilo alacağım rahatlamasıyla kendinize yemek yeme izni vermemenizdir. Bunu biz hamile bayanlarda da görürüz. Nasıl olsa çift canlıyım iki kişilik yiyebilirim bu da yanlıştır. Böyle bir gerçek yoktur. Bizim doğru beslenmemiz önemlidir. Aynen sigarayı bıraktığımız dönemde de kendimi tutabilirim , irade göstereceğim , kendim için çok güzel bir şey yapıyorum deyip doğru ve dengeli beslenelim. Hareketimizi de arttıralım ve kesinlikle iştahı baskıladığı için bolca su ve bitki çaylarımızı hayatımıza katalım.